Αναστολή πλειστηριασμού εις βάρος οικογενειακής κατοικίας πλημμυροπαθών

Τελευταία στιγμή κατάφερε πλημμυροπαθής οικογένεια στα Τρίκαλα να σώσει την κατοικία της, αφού servicer, δηλαδή εκπρόσωπος ξένου fund, δεν δίστασε να καταπατήσει κάθε έννοια δικαίου και νομιμότητας και να επισπεύσει πλειστηριασμό, παρά το γεγονός ότι οι δανειολήπτες αποδεδειγμένα επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, που σάρωσε τη Θεσσαλία το φθινόπωρο του 2023.

Συγκεκριμένα, μόλις δύο ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό, με την υπ’αριθ. 129/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων σε αίτηση αναστολής του δικηγόρου Αλέξη Αλεξόπουλου, ανεστάλη η όλη εκτελεστική διαδικασία και ο πλειστηριασμός από απαίτηση τραπεζικού fund ποσού 144.637,25€ και ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός, που θα γινόταν στις 10 Απριλίου 2024.

Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι:

«… κατά τις βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις της 4ης και της 5ης Σεπτεμβρίου 2023 (θεομηνία Daniel), πλημμύρισε τόσο η κατοικία των αιτούντων (ήτοι το κατασχεθέν ακίνητο) όσο και η επιχείρηση (γραφείο) του δευτέρου των αιτούντων- … με αποτέλεσμα να καταστραφεί τελείως η οικοσκευή και τα έπιπλα καθώς και ο εξοπλισμός της επιχείρησης του δεύτερου αιτούντος. Ούτω αμφότεροι οι αιτούντες, τυγχάνουν πληγέντες πλημμυροπαθείς, όπως τούτο προκύπτει για τον μεν δεύτερο εξ αυτών από την με αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, η οποία βέβαιοί ότι “Βεβαιώνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Υπηρεσία μας, ότι ο … του …, με ΑΦΜ …, είναι Δικαιούχος της αναστολής της παρ. 1 της αρ. 165435 ΕΞ 2023/9-11-2023 (ΦΕΚ 6444/10-11-2023 τΒ’), καθώς η επιχείρησή του έχει πληγεί από την θεομηνία “Daniel” 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο κρατικής αρωγής με την υπ’ αριθ. … αίτησή του”.

»Επιπλέον, αμφότεροι οι αιτούντες έλαβαν ως δικαιούχοι του κρατικού προγράμματος ΑΡΩΓΗ για τους Πλημμυροπαθείς Σεπτεμβρίου 2023, διότι τυγχάνουν συγκύριοι του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου, το οποίο ευρίσκεται σε περιοχή που έχει πληγεί από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και το υπ’ αρ. Α…/29-11-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας “Κατευθυντήριες οδηγίες για την Κήρυξη Περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (αρ. 25 Ν.4662/2020 ΦΕΚ Α’ τ.27)”, το οποίο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

»Περαιτέρω μετά την κατάθεση της ανακοπής, και προ της δημοσιεύσεως του με αριθμό αποσπάσματος της με αριθμό … κατασχετήριας έκθεσης … του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Τρικάλων, εκδόθηκε η υπό στοιχεία 165455 ΕΞ2023/09.11.2023 (ΦΕΚ Β’ 6444/10-11-2023) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανεστάλη η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α1 66) για έξι μήνες, από την 09-11-2023, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 33352 ΕΞ 2024/1-3-2024 (ΦΕΚ Β’ 1399) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία παρέτεινε την προθεσμία αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή, για άλλους έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας αναστολής που χορηγήθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 165455 ΕΞ 2023/09.11.2023 (ΦΕΚ Β’ 6444/10-11-2023) υπουργικής απόφασης, ήτοι μέχρι την 4-9-2024.

»Ως εκ τούτου, οι αιτούντες τυγχάνουν πληγέντες πλημμυροπαθείς και βάσει των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και του επικείμενου και αναπότρεπτου κινδύνου από τη διενέργεια πλειστηριασμού σε βάρος της ακίνητης περιουσίας τους, πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η υπό κρίση αίτηση, να ρυθμισθεί προσωρινά η κατάσταση και να ανασταλεί ο αναγκαστικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός που επισπεύδεται από την καθ’ ης, ενώπιον της συμβολαιογράφου Τρικάλων …, στις 10 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10ης πρωινή μέχρι 12η απογευματινή της ίδιας ημέρας, σε βάρος της οικογενειακής κατοικίας τους, και ο οποίος επισπεύδεται δυνάμει της από … επιταγής προς πληρωμή της με αριθμ. … διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και της με αριθμ. … κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Τρικάλων, καθώς και του με αριθμ. … αποσπάσματος της μέχρι την 4-9-2024, ήτοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αναστολής που χορηγήθηκε δυνάμει της αρχικής υπό στοιχεία 165455 ΕΞ 2023/9-11-2023 (Β’ 6444) υπουργικής απόφασης, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 33352 ΕΞ 2024/1-3-2024 (ΦΕΚ Β’ 1399) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία παρέτεινε την προθεσμία αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή, για άλλους έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 4η Σεπτεμβρίου 2024».

Η απόφαση εκδόθηκε δύο ημέρες πριν την διενέργεια του πλειστηριασμού και ευνόητο είναι ότι εάν οι δανειολήπτες δεν είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, θα είχαν χάσει το σπίτι τους, αφού οι κερδοσκόποι αποδεδειγμένα αδιαφορούν και καταπατούν κάθε έννοια νομιμότητας. Χαρακτηριστικό είναι ότι είχαν προηγουμένως απορρίψει ουσιαστικά αναιτιολόγητα και αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού των ίδιων πλημμυροπαθών δανειοληπτών.

Η περιπέτεια της πλημμυροπαθούς οικογένειας από τα Τρίκαλα αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι μπροστά στη διαρκώς εντεινόμενη λαίλαπα των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών από funds και servicers, η μόνη ουσιαστική βοήθεια για τους δανειολήπτες είναι η άσκηση όλων των πρόσφορων ένδικων μέσων και βοηθημάτων από ειδικευμένο και υπεύθυνο δικηγορικό γραφείο.

Δαβάστε το ανωνυμοποιημένο πλήρες κείμενο της απόφασης:

Αναστολή πλειστηριασμού εις βάρος οικογενειακής κατοικίας πλημμυροπαθών