Απαγορευτικό

«Απαγορευτικό» στα funds από τα δικαστήρια

Δεν νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τα funds στα οποία έχουν μεταβιβασθεί τραπεζικές οφειλές, σύμφωνα με σειρά δικαστικών αποφάσεων που διαψεύδουν όσα διακινούνται εκ του πονηρού τον τελευταίο καιρό.

Εν όψει της εκδίκασης την 26η Ιανουαρίου 2023 ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του ζητήματος εάν οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), δηλαδή οι λεγόμενοι servicers, νομιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση να ασκούν οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη στο όνομα των αλλοδαπών funds, ενόσω η ανάθεση της διαχείρισης σε αυτές έχει γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 3156/2003, γράφονται και διακινούνται πλείστα όσα αντιφατικά και ανακριβή.

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι δήθεν η πλειονότητα των ανακοπών δανειοληπτών που προβάλλουν αυτό τον λόγο απορρίπτονται, ότι αυτές προβάλλονται τάχα αβάσιμα, ότι μόνο σε κάποια περιφερειακά πρωτοδικεία γίνονται δεκτές ανακοπές λόγω έλλειψης νομιμοποίησης των ΕΔΑΔΠ, ότι δήθεν αυτός ο λόγος ανακοπής απορρίπτεται εάν δεν έχει προβληθεί νωρίτερα στην εκτέλεση και ότι δεν γίνεται δεκτός εάν αφορά μεγάλες απαιτήσεις ή επιχειρηματικά δάνεια ή και το αντίθετο εάν αφορά μικρότερες απαιτήσεις από καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια.

Ακύρωση κατασχέσεων και πλειστηριασμών

Αποφάσεις επί υποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει χειριστεί το δικηγορικό γραφείο Αλέξη Αλεξόπουλου τους δύο τελευταίους μήνες έρχονται να καταρρίψουν αυτούς τους απίθανους ισχυρισμούς, αφού ακυρώνουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς λόγω έλλειψης νομιμοποίησης των servicers. Ενδεικτικά:

 • Με την υπ’ αριθ. 1654/15-11-2022 απόφασή του σε ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας ακύρωσε αναγκαστική κατάσχεση 100.000 ευρώ από απαίτηση τραπεζικού fund ποσού 1.458.000 ελβετικών φράγκων σε βάρος ΕΠΕ από επιχειρηματικό δάνειο, ματαίωσε οριστικά, δηλαδή σε πρώτο βαθμό, τον πλειστηριασμό που θα γινόταν την 16-12-2022 και έσωσε επαγγελματικό ακίνητο προβολής της δανειολήπτριας σε μία από τις κεντρικότερες λεωφόρους της πρωτεύουσας. [Το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανωνυμοποιημένο, θα το βρείτε εδώ.]
 • Με την υπ’ αριθ. 7694/21-11-2022 απόφασή του σε ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, το ίδιο Πρωτοδικείο ακύρωσε την αναγκαστική κατάσχεση 43.500 ευρώ από απαίτηση τραπεζικού fund σε βάρος δανειολήπτριας από στεγαστικό δάνειο, που δεν είχε ασκήσει ποτέ καμμία άλλη ανακοπή, και ματαίωσε οριστικά, δηλαδή σε πρώτο βαθμό, τον πλειστηριασμό που θα γινόταν την 30-11-2022. [Το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανωνυμοποιημένο, θα το βρείτε εδώ.]
 • Με την υπ’ αριθ. 13399/27-10-2022 απόφασή του σε ανακοπή κατά αναγγελίας σε πλειστηριασμό το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ακύρωσε την πράξη εκτέλεσης ύψους 13.500 ευρώ από απαίτηση τραπεζικού fund ποσού σε βάρος δανειολήπτριας από καταναλωτικό δάνειο του 2008. [Το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανωνυμοποιημένο, θα το βρείτε εδώ.]
 • Με την υπ’αριθ. 1473/19-12-2022 απόφασή του σε ανακοπή το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας ακύρωσε αναγκαστική κατάσχεση 60.000 ευρώ από απαίτηση τραπεζικού fund σε ελβετικά φράγκα σε βάρος ΕΠΕ από επιχειρηματικό δάνειο και ματαίωσε οριστικά, δηλαδή σε πρώτο βαθμό τον πλειστηριασμό, που θα γινόταν την 15-02-2023,με την πλήρως εμπεριστατωμένη κρισολόγηση ότι:
  «… Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την από 06-12-2019 σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ αφενός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία και αφετέρου της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “…”, αντίγραφο της οποίας έχει δημοσιευθεί σε περίληψη και με αριθμό πρωτοκόλλου … στα τηρούμενα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών βιβλία του Ν. 2844/2000, η μεταβίβαση της απαίτησης από την ανωτέρω διαταγή πληρωμής έλαβε χώρα στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003. Ακολούθως, μεταξύ της καθ’ ης η ανακοπή και της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού, συνήφθη η κατ’ άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του Ν. 3156/2003, από 06-12-2019 σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει δημοσιευθεί σε περίληψη και με αριθμό πρωτοκόλλου στα τηρούμενα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών βιβλία του Ν. 2844/2000.
  Σύμφωνα όμως με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην υπό στοιχ. X νομική σκέψη της παρούσας, και κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξουσία κατ’ εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάσθηκαν κατά τους όρους του Ν. 3156/2003, ενώ και η ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζεται σε αυτές. Η καθ’ ης, στην οποία η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού (απόκτησης με τιτλοποίηση απαιτήσεων) του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, ανέθεσε με σύμβαση εντολής τη διαχείριση των αποκτώμενων απαιτήσεων, δεν έχει ορισθεί εκ του νόμου μη δικαιούχος, κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενος, διάδικος και επομένως δεν νομιμοποιείται να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό της εντολέως της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Συνεπώς, η καθ’ ης δεν νομιμοποιούνταν ενεργητικώς στην επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης και δη στην επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας που επιβλήθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος.
  Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτός ο ως άνω εξεταζόμενος λόγος της υπό στοιχ. Β’ ανακοπής και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη εκτέλεσης, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ανακοπής, διότι με την ευδοκίμηση της βασιμότητας του ως άνω κριθέντος λόγου ανακοπής ικανοποιήθηκε πλήρως το έννομο συμφέρον του ανακόπτοντος (ΑΠ 1464/2012 ΕΠολΔ 2013.560, ΑΠ 1286/2012 ΕΠολΔ 2013.562 με σημ. Δ. Μπαμπινιώτη, ΕφΠειρ 60/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)».
  [Το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανωνυμοποιημένο, θα το βρείτε εδώ.]

Καμμία επανάπαυση για τους δανειολήπτες

Οι παραπάνω αποφάσεις απαντούν και καταρρίπτουν τον ισχυρισμό που προβάλλουν οι ίδιοι οι servicers με τους εντολοδόχους τους, και θα τον προβάλουν και στον Άρειο Πάγο, ότι δήθεν η νομολογία στηρίζει τις θέσεις τους και έχει δημιουργηθεί υπέρ τους ασφάλεια δικαίου που δεν πρέπει να ανατραπεί.

Πρέπει, ως εκ τούτου, να τονισθεί ότι η μόνη ουσιαστική προστασία κάθε δανειολήπτη απέναντι στην αυθαιρεσία και την καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζικών funds είναι η προσφυγή σε ειδικευμένο και υπεύθυνο δικηγορικό γραφείο με άσκηση όλων των πρόσφορων ένδικων μέσων και βοηθημάτων. Σε κάθε πράξη και κάθε δικόγραφο που έρχεται από την άλλη πλευρά ο δανειολήπτης οφείλει να απαντά με εξώδικο εναντίωσης, ανακοπή, αίτηση αναστολής, συντεταγμένα από ειδικευμένο στην αναγκαστική εκτέλεση δικηγορικό γραφείο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση και επανάπαυση στις διαβεβαιώσεις των funds ισοδυναμεί με άνευ όρων παράδοση στην απληστία τους.

Το γραφείο μας, το οποίο τίμησαν και τιμούν με την εμπιστοσύνη τους δανειολήπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, είναι δεσμευμένο και αφοσιωμένο στον αγώνα ενώπιον της Δικαιοσύνης και στην προάσπιση κάθε δανειολήπτη απέναντι στην κερδοσκοπική ασυδοσία.