Δικαιοσύνη

Ολική ακύρωση διαταγής πληρωμής 18.342€ με την 110/2022 Ειρ. Βόλου

Με την μόλις εκδοθείσα απόφαση υπ’αριθ. 110/2022 Ειρηνοδικείου Βόλου, σε ανακοπή του Δικηγόρου Αλέξη Αλεξόπουλου, ακυρώθηκε ολικά Διαταγή Πληρωμής και η παρά πόδας επιταγή της , με την οποία η Τράπεζα ζητούσε ποσόν 18.053,38 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, και έγινε δεκτός ο λόγος ανακοπής , ότι η Τράπεζα ενώ στην δανειακή σύμβαση , περιέλαβε όρο ότι δήθεν ο τόκος υπολογίζεται με βάση έτος 36 ημερών, στην πραγματικότητα χρέωνε τόκους με έτος 360 ημερών, ως ακολούθως :

«…Στην προκειμένη περίπτωση ο ανακόπτων με τον δεύτερο πρόσθετο λόγο της ανακοπής του ζητεί την ακύρωση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής και της κάτωθι αυτής από 26-03-2019 επιταγής προς πληρωμή, ισχυριζόμενος ότι η καθ’ ης υπολογίζει τους τόκους της πίστωσης που του χορήγησε με βάση έτος 360 ημερών, με αποτέλεσμα να τον επιβαρύνει παράνομα με αυξημένους τόκους κατά 1,3889% και έτσι η απαίτησή της, που της επιδικάσθηκε με την εν λόγω διαταγή πληρωμής, να μην είναι εκκαθαρισμένη. Ο λόγος αυτός της ανακοπής του στηρίζεται στις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 και 281 του AK. Είναι, επομένως, νόμιμος και πρεπει να ερευνηθει περαιτέρω… η εν λόγω απαίτηση της καθ’ ης, για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, δεν είναι εκκαθαρισμένη. Και τούτο, διότι, ενώ στον όρο «3. Τόκος: 3.1» της εν λόγω σύμβασης αναγράφεται ότι ο τόκος υπολογίζεται με βάση έτος 365 ημερών, η καθ’ ης στην πραγματικότητα υπολογίζει τον τόκο με έτος 360 ημερών, όπως αυτό αποδεικνύεται από την 239791/19/02 Σεπτεμβρίου 2019 Έρευνα και Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ X. Δ. & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία, ερευνώντας το χρονικό διάστημα από τις 14 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου2018, που έλαβε χώρα και η καταγγελία της συμβάσεως από την’ πλευρά της καθ’ ης, διαπίστωσε ότι η δανειοδότρια τράπεζα υπολόγιζε τον τόκο με βάση έτος 360 ημερών, κατά παράβαση τόσο του ανωτέρω συμβατικού όρου όσο και της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο ανακόπτων με πρόσθετους τόκους κατά ποσοστό 1,3889%, πέραν των νομίμων, γεγονός που καθιστά κατ’ ουσίαν βάσιμο τον σχετικό δεύτερο πρόσθετο λόγο της ανακοπής του, περί ακυρώσεως της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής για την ανωτέρω αιτία. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός των τόκων με βάση έτος 360 ημερών καθιστά άκυρη την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής στο σύνολό της, διότι καθιστά την απαίτηση της τράπεζας μη εκκαθαρισμένη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, αντιμωλία των διαδίκων, την ανακοπή και τους πρόσθετους αυτής λόγους.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’αριθ. …/2019 Διαταγή Πληρωμής της Ειρηνοδίκη Βόλου, καθώς και την από 26-03-2019 επιταγή προς πληρωμή, που συντάχθηκε κάτω από το αντίγραφο εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής…

Δημοσιεύουμε αυτή την απόφαση πρώτα από όλα για να καταδείξουμε τη σημασία της εμπεριστατωμένης και ορισμένης ανακοπής και το απαραίτητο της Τεχνικής Εκθεσης -Πραγματογνωμοσύνης, που πρέπει να την συνοδεύει, όπως στην υπόθεση που κερδήθηκε.

Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά , τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας του Τεχνικού Γραφείου Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την υποδειγματική δουλειά τους στην Τεχνική τους Εκθεση, που συνετέλεσε καίρια στο να ακυρωθεί η Διαταγή Πληρωμής .

Περαιτέρω , το τελευταίο διάστημα κατ’επανάληψη επικοινωνούν με το Γραφείο μας πάμπολλοί δανειολήπτες , σε βάρος των οποίων επισπεύδονται αναγκαστικές κατασχέσεις σε ακίνητα ιδιοκτησίας τους , για απαιτήσεις κάτω των 30.000 ευρώ διαφόρων funds , και για τις οποίες οι δανειολήπτες δεν έχουν ασκήσει καθόλου ανακοπές ή έχουν ασκήσει τελείως τυπικά και αστήρικτα δικόγραφα, θεωρώντας ίσως , πως το fund δεν θα προχωρήσει αναγκαστική εκτέλεση για μικρές απαιτήσεις. Η πραγματικότητα που βιώνουν τους διαψεύδει με τον πιο βάναυσο τρόπο.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν τονίζουμε: όταν σας επιδίδεται οποιοδήποτε δικόγραφο από Τράπεζα ή fund, είτε το παραλαμβάνετε ,είτε θυροκολλείται , ΑΜΕΣΑ επικοινωνείτε με ειδικευμένο σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης δικηγορικό γραφείο, ασκήστε οπωσδήποτε κάθε ένδικο βοήθημα που δικαιούστε και μην επαναπαύεστε ΠΟΤΕ σε διαβεβαιώσεις ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ότι η Τράπεζα ή το fund, δεν θα προχωρήσει παρακάτω.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης , ανωνυμοποιημένο, θα το βρείτε εδώ.110-2022 ΕΙΡΗΝΒΟΛΟΥ